ReadyPlanet.com
dot dot
พรบ.ข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ผ่านสภาแล้ว

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ผ่านสภาฯ แล้ว พร้อมประกาศใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา [29/11/2550]

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระ 3 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 82 เสียง งดออกเสียง 2 จากจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 84 คน จากนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2550 รวมเวลาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณากฎหมายดังกล่าวเป็นเวลา 4 เดือน โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารข้าราชการพลเรือน ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของภาครัฐแนวใหม่ด้วยการสร้างระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ที่เป็นธรรมสามารถสะท้อนค่างานที่แท้จริง และส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นบุคลากรคุณภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย

นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายฉบับนี้ ให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนดังกล่าว

นอกจากนั้น สำนักงาน ก.พ. ได้เตรียมการรองรับการปรับใช้กฎหมายในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ 1 ปี ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นศูนย์กลางการทำงานขึ้นที่สำนักงาน ก.พ. และยังสนับสนุนให้ทุกกระทรวงจัดตั้งศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนดังกล่าวขึ้นภายในกระทรวงด้วย เพื่อร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้การปรับเปลี่ยนตามกฎหมายนี้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สำนักงาน ก.พ. จัดตั้งขึ้นนั้น จะทำหน้าที่วางแผน กำหนดกิจกรรม ขั้นตอน ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ตลอดจนประเมินผลและรายงานความคืบหน้า ทบทวน ออกแบบ และปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ อีกทั้ง จะทำการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและจัดทำข้อเสนอการออกแบบระบบย่อย และกฎหมายลูกบทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานการทำงานและกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย

สำหรับศูนย์บริหารเครือข่ายของ 19 กระทรวง จะทำหน้าที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง การจัดตำแหน่ง ตามโครงสร้างตำแหน่งใหม่ นอกจากนั้น จะช่วยชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ ในหน่วยงานของตนเกี่ยวกับรายละเอียดของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ เป็นสื่อกลางในการรับฟังปัญหา และประสานกับศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนส่วนกลาง เพื่อให้การประเมินผลการทำงานเพื่อให้การปรับเปลี่ยนระบบเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
ข่าวด่วน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมติวใบประกอบโรคศิลป์
ติวสอบใบประกอบโรคศิลป์
สำรวจความต้องการ การทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบโรคศิลป์
RehabTech Asia 2013‏
สรุปผลการลงคะแนนเลือกนายก
รหัสบริการวิชาชีพกิจกรรมบำบัด
โรงพยาบาลในเขต 12 สงขลา รับนักกิจกรรมบำบัด
เยียวยาโอทีผู้ประสบภัยน้ำท่วม
บริษัทเอทอค จำกัด รับสมัคร OT /PT จำนวน 2 อัตรา
ประชุมวิชาการด้านคนพิการที่เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการคัดกรองและให้บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ทุนสนับสนุนศิษย์เก่าร่วมประชุมวิชาการคณะฯ
ร่วมส่งบทความลง WFOT Bulletin ฉบับ May 2011 article
วิทยาลัยราชสุดารับสมัคร นศ. ป. โท หลักสูตรวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
2nd European Congress
หนังสือน่าอ่าน...จากพี่โฉมยงค์ article
เลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ article
การแยกข้าราชการสธ. ออกจาก กพ.
วันติวและวันสอบใบประกอบโรคศิลป์
ประชุมวิชาการของสมาคม OT article
ทำงาน OT ที่สิงคโปร์ article
วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2553
ตำแหน่งงาน OT ในต่างประเทศ article
ประกาศรับสมัครสอบใบประกอบโรคศิลป์ OT ปี 2553 article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของสมาคมฯ
Annoucement of Occupational Therapy Symposium 2010
OT ฮ่องกง ดูงานในไทย article
ประกาศรับสมัครสอบใบประกอบโรคศิลปะใหม่ รอบ 2
โครงการ“พัฒนาศักยภาพการดูแลเฝ้าระวังภาวะบกพร่องทางการรับรู้”
รัฐบาลออสเตรเลียเสนอทุนการศึกษาให้ประเทศไทย
สถาบันประสาทฯ จัดฝึกอบรม "Update OT in Stroke" (เปลี่ยนแปลง)
การประชุมสมาพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก 2010
ผลการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 1/2552
ประกาศผลสอบใบประกอบโรคศิลปะ ครั้งที่ 2/2551
ผลการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 12/2551
ภาควิชากิจกรรมบำบัด มช. เปิดรับ ป.โท article
มาตรฐานการให้บริการกิจกรรมบำบัดในสถานศึกษา
แนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
แจกรถวีลแชร์แก่คนพิการ
สมาคมฯ จัดทบทวนความรู้ก่อนสอบใบประกอบโรคศิลป์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Hand Splinting (Principle & Modification)
ก.พ. จัดประชุมฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่ง article
รพ.แพร่สร้างเครือข่ายดูแลผู้พิการ พลิกเปลี่ยนภาระเป็นพลัง
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการจัดการตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กรมบัญชีกลางเดินสายชี้แจง ไม่รอนสิทธิข้าราชการ
3 องค์กรรัฐตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนครบวงจร
ก.พ. ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง จัดสัมมนาเรื่อง สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่
สำนักงาน ก.พ.วางทิศทางบริหารค่าตอบแทน
ประชุมวิชาการภาควิชากิจกรรมบำบัด มช.
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อร่างอัตราค่าบริการกิจกรรมบำบัด (ปรับใหม่) article
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีเพื่อสุขภาพและบำบัด ครั้งที่ ๑ article
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
ผลการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 5/2551
เชิญชมงาน Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology 2008
ผลการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 4/2551
ช่วยแสดงประชามติและความคิดเห็นต่อ (ร่าง)มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง article
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนปริญญาเอก 5 ทุน
ร่วมแสดงความคิดเห็นกับ(ร่าง)อัตราค่าบริการ OT article
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว“สำรวจสายใยรัก เนื่องในวันครอบครัว 14 เม.ย.”
สวรส. ประกาศรับสมัครผลงาน Routine to Research (R2R)
กำหนดยื่นใบสมัคร "โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด" อย่างเป็นทางการ
แพทย์ศึกษา"ยีนในสมอง" วิเคราะห์พฤติกรรมแง่ลบ
ไบโอเทคประชุมประสาทวิทยา
สำนักงาน ก.พ. หารือภาคเอกชน เพื่อศึกษาแนวทางพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตาม พ.ร.บ. ใหม่
สำนักงาน ก.พ. จับมือกับ กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล article
สรุปผลการประชุม ครม. เกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล article
ข้าราชการร่วมพัน ผนึกความพร้อม รับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ดีเดย์ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ใหม่ มีผลบังคับใช้ 26 ม.ค. 51 article
ครม. เห็นชอบเงินตอบแทนข้าราชการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น
อันตรายจากการกิน Mentos พร้อมดื่ม Coke
พบหนุ่มสาวในโรงงานเป็นโรคอ้วนส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจ
ประกาศ สนง.หลักประกันสุขภาพฯ เรื่อง การบริหารงบกองทุน ปี2551
คำนิยามใหม่ของ OT article
แจ้งวันเวลาสถานที่ติวใบประกอบโรคศิลป์
เลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ
รายละเอียดค่ารักษาทางกิจกรรมบำบัด กรมบัญชีกลางbulletEnglish Version
dot
Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletกรณี login ไม่ได้
dot
เกี่ยวกับสมาคมและวิชาชีพ
dot
bulletประวัติสมาคมและวิชาชีพ
bulletวัตถุประสงค์ของสมาคม
bulletมารู้จักกิจกรรมบำบัด
dot
สมาชิกสมาคมฯ
dot
bulletสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมฯ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมฯ/ต่ออายุ
bulletรายชื่อสมาชิกปี 2558
dot
คลีนิกกิจกรรมบำบัด
dot
bulletนักกิจกรรมบำบัดไขปัญหา
bulletข้อแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยด้านต่างๆ (OT Tips)
bulletรายชื่อนักกิจกรรมบำบัดที่ชำนาญด้านต่างๆ (OT Guru)
dot
E-learning
dot
bulletOT for Physical Dysfunction
bulletOT in Pediatrics
bulletOT in Psychiatry
bulletOT in Geriatrics
bulletOT in Occupational Medicine
bulletOthers
bulletPrinciple of Occupational Therapy
dot
เรื่องเล่าจากประสบการณ์
dot
bulletสำหรับประชาชนทั่วไป
bulletสำหรับนักกิจกรรมบำบัด
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าวกิจกรรมบำบัด
bulletจดหมายข่าวกองการประกอบโรคศิลปะ
dot
Link
dot
bulletภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletกองการประกอบโรคศิลปะ
bulletกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
bulletWorld Federation of Occupational Therapists
bulletThe American Occupational Therapy Association (AOTA)
bulletAustralian Association of Occupational Therapists
bulletMedline Plus: Rehabilitation
bulletResearch, Instruction & Presentations - Occupational Therapy
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Tel. (053)946041 Fax. (053)946042 E-mail: otat2549@yahoo.com ติดต่อ webmaster: otat2549@yahoo.com